Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2011. december 15., csütörtök

Trunkhose, 1. rész - források

Az alábbiakban egy 1600 és- 1620 között, katonák által viselt nad­rág elkészítését kísérlem meg, amelynek ötletet egy pikás ka­rak­ter fel­ru­há­zá­sa során me­rült fel. A cikk első részében a kiindulásul szol­gá­ló képi forrásokat tekintem át.
XVII. szá­za­di katonák ki­né­ze­té­vel kap­cso­latban gyak­ran hi­vat­ko­zom Jacob Wallhausen és Jacob De Gheyn illusztrált had­mű­vé­sze­ti munkáiban látható metszetekre, ame­lye­ken a fegy­ver­fo­gá­so­kat mu­tat­ják be, és amelyeken a leg­kü­lön­fé­lébb szabású és dí­szí­tett­sé­gű ru­ha­da­ra­bok fi­gyel­he­tők meg. Ki­in­du­lá­sul az alábbi kép szolgált:

Pikás a Kriegskunst zu Fuß-ból
A forma
A nadrág formája a XVI. századi spanyol udvari divat hatására ter­jedt el szélesebb körben, habár az alább felsorolt források mind­e­gyi­ke arra utal, hogy a legalsó néprétegek nem hordták.
A könyvet[3], amelyben a fenti metszet megjelent, először 1615-ben adták ki, így abban biztos voltam, hogy a ruhadarabbal nem lövök túl a korszakon. Ennek ábráin muskétásokon és pikásokon egy­a­ránt láthatók különféle hosszúságú és díszítettségű trunkhose-ok.
De Gheyn-nél[2] a pikások közül hordanak többen efféle nadrágot.
Gillis Congnet flamand festő egyik 1581-re datált festményén ha­son­ló szabású nadrág egy katonazenészen látható.
A Pat­terns Of Fashionben[1] leírt, a Victoria&Albert múzeumban őr­zött eredeti darabot 1600 és 1605 közé datálják. A díszesen hím­zett nadrág egy bársonyból varrott úri viselet része, így az el­ké­szí­ten­dő darabom szempontjából csak a forma és a szabás analógiái lé­nye­ge­sek.

A díszítés
A metszeten látható nadrág a korra jellemző hasítékokkal van dí­szít­ve. Az efféle díszítés lényege, hogy a külső szövet és a tartást adó vastag közbélés között egy második, általában színben elütő bélést is találunk, amely a hasítékokon át kilátszik. A hasítékok szélét nem dolgozták el, hanem a kirojtolódást megelőzendő, átlósan vágták, esetleg viasszal vagy híg enyvvel kezelték a fonákán[4]. Ez arra en­ged következtetni, hogy a metszeten látható nadrágot - legalábbis a bő felső részét - szálirányban szabták ki.

A szabás
Mivel a metszet elsődleges célja nem a ruházat, hanem a fegy­ver­fo­gás bemutatása, így nem annyira részletgazdag, hogy kizárólag ez alapján elkészíthető le­gyen egy kor­hű darab. A fent említett, hím­zett nemesi öltözetről azonban készült részletes leírás, ami alapján el tud­tam indulni.
A nadrág felső része buggyos, amely nagyjából combközépig ér. Ez a térdet takaró szűk szárban folytatódik, a harisnyát ezen kívül és belül is hordhatták[1]. A külső bársonyszövet alatt merev közbélés van, majd egy vékonyabb belső bélés, ami kisebbre van szabva a köz­bé­lés­nél, és a kettő közé nagy zsebeket varrtak, amikben a tulajdonos az ingóságait hordhatta. Ezeket a formai elemeket fogom meg­va­ló­sí­ta­ni az általam készített nadrágon is.

A cikk következő részében az anyagok és a szabásminta ki­vá­lasz­tá­sá­ról lesz szó.

Források
  1. Arnold, J.: Patterns of Fasion 1560-1620. Macmillan Publishers Ltd, London (1985). ISBN: 0896760839
  2. Gheyn, J. de: De Wapenhandelinghe van Roers, Musketten ende Spiesen. (1608).
  3. Wallhausen, J. J. von: Kriegskunst Zu Fuß. Hieronymo Gallero, Oppenheim (1615). Online-kiadás: Göttinger Digitalisierungszentrum.
  4. Mikhaila, N., Malcolm-Davies, J.: The Tudor Tailor: Reconstructing Sixteenth-Century Dress. Costume and Fashion Press, Hollywood (2006). ISBN: 9780896762558