Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2011. december 25., vasárnap

Zsebóra készítése, 1. rész - Korabeli órák

A 17. századra a mechanikus órák felettébb népszerűvé váltak. Már az előző században is rendkívüli órákat készítettek, az ott meg­in­du­ló divathóbort tovább erősödött, és még az oszmán bi­ro­da­lom­ban is hódított. Gyakori válik a portrékon, gyűjteni kezdik őket, a Portára küldötteknek pedig szinte kötelezően illet órát vinniük. Számos ere­de­ti példány maradt meg a múzeumokban is. Ráadásul a szer­ke­ze­tek egyre kisebb méretűekké is váltak, még gyűrűbe épített órát is ismerünk.


Megjelenésük rendkívül változatos. Általában egymutatós szer­ke­ze­tek (csak a kismutatóval szerelt) feltehetőleg kis méreteik miatt (az asztali óráknál már gyakori a két mutató), azonban megmaradt két­mu­ta­tós kivitelű is, bár az inkább a század végéről (a 7. óra, kissé bi­zony­ta­lan a datálása).
Tokozásuk szinte mindig díszített, de legalább finoman kidolgozott kivitelben készült. A fedél lehet fém, üveg, vagy valamilyen áttetsző ásvány, többnyire hegyikristály. Az óraszerkezetet magába foglaló test többnyire fém, gyakran zománcozva, de itt is előfordul ás­vá­nyok­ból csiszolt, többnyire hegyikristály vagy borostyán. Az alak rend­kí­vül sokféle, a kidolgozás miatt néha nehezen meg­ha­tá­roz­ha­tó. Általában többé-kevésbé zömök hasábok, felülről kereszt, sza­bá­lyos sokszög, ellipszis, vagy kör alapúak. Szintén gyakori a nagy­já­ból csepp vagy gömbforma. A fentieken kívül ismerünk egészen kü­lö­nös alakokat is, viszonylag gyakori például a koponya (memento mori). Előfordult, hogy az órát annak védelme céljából domborított bőrtokba helyezték, amin keresztül csak a számlap volt látható.
Az óraszerkezet többnyire két alaplemez közé van felépítve, gyakran díszített kivitelben, és amennyiben a tokozás átlátszó, az óra meg­je­le­né­sét egészen lenyűgözővé teszik (5., 6. óra). A felhúzás több­nyi­re a hát­la­pon, néha az előlapon kialakított tengelyvégre illeszthető kulccsal történt.

Esetemben az óra készítésének kettős célja van:
Di­vat­cik­ként hangsúlyozni a karakter (hadmérnök) kü­lön­le­ges meg­je­le­né­sét. Egyfajta kitüntetésként is viselhető, lévén az il­le­tő mér­nök anyagi helyzete (bár igazán nem volt rossz) nem feltétlenül indokolja egy efféle csecsebecse megszerzését, azonban a szük­ség­sze­rű kap­cso­la­tok a főúri hadvezetéssel könnyen meg­ma­gya­ráz­hat­ják (pl.: egy si­ke­res munka, tervezés, vagy haditett el­is­me­ré­se­kép­pen).
Ugyan­ak­kor, mint hagyományőrzőknek, a pon­tos idő ismerete sok­kal fon­to­sabb, mint a XVII. század bár­me­lyik em­be­ré­nek, pél­dául a szer­ve­zők miatt, és az életet nagyban egy­sze­rű­sí­ti, ha az időt nem kell mindig bujkálva megnézni.

A megmaradt órák előzetes megvizsgálása, a saját ízlésem, a hasz­nál­ha­tó­ság, készítési lehetőségeim összevetése után a következő cé­lo­kat tűztem ki: sima, cizellálatlan felületű, átlátszatlan kőbe he­lye­zett óraszerkezet, a teljes testet átfogó fém pántokba akasztott függesztőfül. Mivel az óraszerkezet elkészítése meghaladja a le­he­tő­sé­ge­i­met, ez egy modern kétmutatós darab üveg fedéllel, ame­lyen keresztül is egyszerűen megnézhető az idő, csak a számlap szorul cserére. A következőkben bemutatok eddigiek alapján kiválogatott néhány órát, melyeket a tervezés során felhasználtam (a képek for­rá­sa a Réunion des Musées Nationaux fotóadatbázisa, a ma­gya­rá­za­tok az ott szereplő leírás fordításai).

1. Könyv formájú óra
Leírás: 1600 körül
Korszak: XVI. sz., reneszánsz
Anyag/technológia: Aranyozott sárgaréz
Készítési hely: Németország
Magasság: 0,043 m.
Hossz: 0,062 m.
Mélység: 0,024 m.
Hely: Ecouen, musée national de la Renaissance
Beszerzés: Legs Wasset, 1906
Cote cliché: 05-534866
N° d'inventaire: E.Cl.14893

2. Koponya formájú óra
Leírás: XVII. sz. közepe
Készítő: Joly Jacques (1622-1694)
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyugat-Európa)
Anyag/technológia: ezüst, hegyikristály, aranyozott, sárgaréz
Készítési hely: Genf
Magasság: 0,038 m.
Átmérő: 0,032 m.
Hely: Párizs, musée du Louvre
Beszerzés: Legs Olivier, 1935
Cote cliché: 99-008933
N° d'inventaire: OA82883. Pipacsbimbó formájú óra
Leírás: XVII. sz. kezdete
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyugat-Európa)
Anyag/technológia: borostyán, ezüst, sárgaréz
Készítési hely: Németország
Magasság: 0,025 m.
Átmérő: 0,032 m.
Hely: Párizs, musée du Louvre
Cote cliché: 07-501331
N° d'inventaire: OA70714. Hatgerezdes óraház
Leírás: XVII. sz. kezdete
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyu­gat-Európa)
Anyag/technológia: Ara­nyo­zás, sárgaréz
Hely: Párizs, musée du Louvre
Beszerzés: Don Charles Sauvageot, 1856
Cote cliché: 97-023322
N° d'inventaire: OA689


5. Sokkaréjos óra
Leírás: XVII. sz. második negyede
Készítő: Gebhart J. B. (aktív XVII. sz. második negyede)
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyugat-Európa)
Anyag/technológia: hegyikristály, zo­mán­co­zott, sárgaréz, arany
Készítési hely: Strasbourg
Magasság: 0,044 mm.
Hossz: 0,032 mm.
Mélység: 0,017 mm.
Hely: Párizs, musée du Louvre
Beszerzés: Don Paul Garnier, 1916
Cote cliché: 97-003920
N° d'inventaire: OA7051
6. Nyolcszögű óra
Leírás: XVII. sz. második ne­gye­de
Készítő: Champagnieu Claude (ismert 1627-1658 között)
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyu­gat-Európa)
Anyag/technológia: he­gyi­kris­tály, sárgaréz
Készítési hely: Lyon
Magasság: 0,052 m.
Hossz: 0,031 m.
Mélység: 0,023 m.
Hely: Párizs, musée du Louvre
Beszerzés: Legs Mme Claudius Côte, 1961
Cote cliché: 08-515930
N° d'inventaire: OA10060


7. Kerek óra
Leírás: XVII. sz. első ne­gye­de
Készítő: Huaud Amy (1657-1724),
Huaud Jean-Pierre (1655-1723),
Rummel Augustin (aktív a XVIII. sz. első felében)
Korszak: XVII. sz., újkor (Nyugat-Európa)
Anyag/technológia: gyé­mánt, aranyozott, zo­mán­co­zott, sárgaréz, arany
Készítési hely: Berlin (készítési hely bizonytalan)
Mélység: 0,028 m.
Átmérő: 0,042 m.
Hely: Párizs, musée du Louvre
Beszerzés: Legs Olivier, 1935
Cote cliché: 93-003724
N° d'inventaire: OA8447

Folytatás: Zsebóra készítése, 2. rész - Felhasznált anyagok és tervezési elvek