Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2012. január 6., péntek

Pikák gyártása, 1. rész - a fegyverről

A kora újkor hadszínterein az egyre nagyobb teret hódító lő­­fegy­­ve­­rek mellett egy hagyományos szálfegyver: a pika - amelyhez ha­son­lót az ókorban is használtak - és az azzal fel­­sze­­relt zárt alak­za­tok szerves részét képezték a taktikának, így egy gyalogos kompánia re­konst­ruk­ci­ó­já­hoz el­en­ged­he­tet­len, hogy pikásokat is ki­ál­lít­sunk. A következőkben a fő fegyverükről esik szó dióhéjban.

A svájciak és a landsknechtek sikeres szálfegyveres taktikája (azaz az esetenként többezer fős, mély, zárt tömbökben való harc) hamar el­ter­jedt Európa-szerte, és a XVI. század fo­­lya­­mán fokozatosan egé­szült ki a lőfegyveres harc­mo­dor­ral, hogy aztán a XVII. század so­rán a lőfegyverek mellől ki­kop­va átadja helyét a szuronyos-puskás vonalharcászatnak.
A pikáról Wallhausen azt írja, hogy a legjobb, ha kőrisből készül, és nem fenyőből vagy más fából. A pika hegyének két „tollal” kell rendelkeznie, amelyek a heggyel együtt leg­a­lább öt arasznyi hosszúak, hogy azt „senki lóhátról vagy gya­log­szer­rel fegyverrel azt kettőbe elütni ne tudja, amiben így, mi­nél hosszabb tolla van az hegynek, annál inkább bízhatik az dup­la­zsol­dos.” A legalább egy hüvelyk széles hegyeket tartja a leg­jobb­nak, és a négyszögletű hegyeket sem tartja elvetendőnek a lovasság el­le­né­ben.[1]
A pika hossza általában három és öt méter között mozog, a hegyek változatos kialakításúak. Levél vagy deltoid alakú, il­let­ve hegyes, négyszög ke­reszt­met­sze­tű hegyek egyaránt elő­for­dul­nak köztük. A fent említett, erősítést szolgáló, Wall­hau­sen által tollnak nevezett köpűnyúlványok is meg­ta­lál­ha­tók a legtöbb példányon, habár ezek hossza igen vál­to­za­tos.

Német területről származó pikahegyek
XVI-XVII. század
(Forrás: Hermann Historica)
A nye­lek hengeres vagy nyolcszög keresztmetszetűek, kőrisből készülnek, amely kellően rugalmas, szívós fa, így az oldalirányú üté­sek­nek jobban ellenáll. Mivel a szálfegyvereket célszerűen nem fű­ré­szelt, hanem hasított, majd gyalult anyagból készítették, a szál­i­rány eltérései okozta görbületeket a rudat gőzölve kellett ki­e­gyen­get­ni. Ennek megvolt az a járulékos haszna is, hogy a gőzölés során a fa belső feszültségei oldódnak, amitől még strapabíróbbá vált.

Szálfegyver rúdját egyenesítő mester a
Schwytzer Chronica-ból
A pikák hossza a fegyver alkalmazásának évszázadai alatt sokat vál­to­zott. A XV. század elején, amíg a fő cél a lovasság elleni harc volt, a pikák 10 láb hosszúak voltak, majd amikor a gyalogos csa­pa­tok (svájciak és a németek) kezdtek el egymás ellen harcolni, 21 láb hosszúságig is megnyúltak. Végül a spanyoloknál ismét le­rö­vi­dült a fegyver nagyjából 14 lábra, amely kellően hosszú volt, de ugyan­ak­kor még jól kezelhető maradt[3]. A pikák Wallhausen ábráin, ahol az egész fegyver látszik, körülbelül három embernyiek, ami az ak­ko­ri átlagmagasságot figyelembe véve nagyjából 16 lábnyi hosszt jelent.

A cikkem következő részében a mai lehetőségekkel elkészíthető és használhatónak bizonyult pika-replikáimat mutatom be.

Források
  1. Wallhausen, J. J. von: Kriegskunst Zu Fuß. Hieronymo Gallero, Oppenheim (1615). Online-kiadás: Göttinger Digitalisierungszentrum.
  2. Gheyn, J. de: De Wapenhandelinghe van Roers, Musketten ende Spiesen. (1608)
  3. Delbrück, H.: Geschichte der Kriegskunst. Nikol Verlag, Hamburg (2008). ISBN: 3868200088.